Όροι χρήσης myfolegandros

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις (στο εξής «Όροι Χρήσης») θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://myfolegandros.gr/el/ (στο εξής «δικτυακός τόπος»). Ο δικτυακός τόπος παρέχει πληροφορίες στον “επισκέπτη” ή/και “χρήστη” ή/”πελάτη” (στο εξής καλούμενος για συντομία «χρήστης»), σχετικά με την εταιρεία με την επωνυμία “Λυμπέρης Εμμ. Δεκαβάλλας” και το διακριτικό τίτλο MyFolegandros και αρ. ΓΕΜΗ 162044738000 τη δραστηριότητά της, τα προϊόντα, όπως και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών αναφορικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου και την εν δυνάμει συναλλαγή μαζί της. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο προϊόντων, όπως ενδεικτικά μαγνητάκια, καρτ ποστάλ, φωτογραφίες & πόστερ, metal prints, τουριστικά είδη.

Η χρήση του δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις στους οποίους ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται. Με την είσοδό του ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους, τους όρους Πολιτικής «Cookies», καθώς και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου), ακολουθώντας τους σχετικούς συνδέσμους στον δικτυακό τόπο, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων, ως προς την τήρηση και συμμόρφωση από μέρους του.

Η εταιρεία επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να προβαίνει σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των παρόντων όρων, αλλά και, εν γένει, του περιεχόμενου αυτών, χωρίς αιτιολόγηση, ανά πάσα στιγμή και ανά διαστήματα, η οποία θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να ελέγχει περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Η από μέρους του συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου θα θεωρείται ως αποδοχή των εν λόγω αναθεωρημένων όρων.

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Συμφωνώ και αποδέχομαι αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιέχει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου να διέπονται από τις ως άνω αρχές. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

1.2. H εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της του παρόντος δικτυακού τόπου δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

1.3. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

2.1. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και το σύνολο των όρων που είναι αναρτημένοι σε αυτόν ή/και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 1. Η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
 2. Η επέμβαση στον δικτυακό τόπο με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της εταιρείας ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο,
 3. Η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού, καθώς και την βλάβη της εταιρείας και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της εν γένει,
 4. Η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας,
 5. Η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο ή που μπορεί να παρεμποδίσουν τη χρήση αυτού από τρίτους.

2.2. Οι χρήστες φέρουν αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του δικτυακού τόπου, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξ’ αιτίας ή εξ’ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως την εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της.

2.3. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του δικτυακού τόπου, η εταιρεία επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.1. Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα κλπ.), εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας, η οποία προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο περί Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί τη γραπτή ρητή άδεια της εταιρείας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

3.2. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Η εταιρεία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

3.3. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στον δικτυακό τόπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

4.1. Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου. Παρόλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με τον δικτυακό τόπο.

4.2. Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών, τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των σκοπών και της εν γένει δραστηριότητάς της και τα διαφυλάττει με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, συμμορφούμενη με την εκάστοτε ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η σημασία της προστασίας των δεδομένων των χρηστών αποτελεί προτεραιότητα και κανόνας της εταιρείας και λαμβάνονται εύλογα και σύννομα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας, ακεραιότητας και του απορρήτου των πληροφοριών. Για περισσότερες πληροφορίες και ενάσκηση δικαιωμάτων μπορείτε να ανατρέξει ο χρήστης στους όρους Πολιτικής «Cookies», καθώς και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου), ακολουθώντας τους σχετικούς συνδέσμους στον δικτυακό τόπο.

6. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ -ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6.1.Η εταιρεία μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου προσφέρει ευρεία γκάμα ποιοτικών προϊόντων προς πώληση και δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο δικτυακό τόπο, με ρητή επιφύλαξη τα όσα ορίζονται στην παρ. 1.

6.2. Η εταιρεία εγγυάται ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή. Η αγορά και παράδοση των προϊόντων γίνεται κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα επικοινωνίας της εταιρείας στον δικτυακό της τόπο, σχετικά με τη δυνατότητα παραγγελίας και παραλαβής των προϊόντων.

6.3. Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της εκάστοτε παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η κάθε παραγγελία θα αρχειοθετείται στις βάσεις δεδομένων της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, εκτός εάν προβλέπει διαφορετικά ο νόμος ή ο χρήστης έχει δώσει την συγκατάθεση του για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους όρους Πολιτικής «Cookies», καθώς και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου). Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται από την εταιρεία μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον χρήστη, το οποίο μήνυμα θα πιστοποιεί την παραλαβή/ λήψη της παραγγελίας. Από το σημείο αυτό συνάπτεται η σύμβαση αγοράς με την εταιρεία.

Επίσης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον χρήστη τηλεφωνικά, ώστε να επιβεβαιώσει την παραγγελία αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα έχει ο χρήστης την δυνατότητα να ελέγξει την παραγγελία του και να την διορθώσει.

6.4. Όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται υπόκεινται σε έγκριση από την εταιρεία. Είναι στη διακριτική ευχέρειά της να αρνηθεί την παραγγελία, για
τους ακόλουθους λόγους:

 1. Εάν τα προϊόντα στον δικτυακό τόπο δεν είναι πλέον διαθέσιμα.
 2. Εάν δεν έχουμε λάβει έγκριση της πληρωμής.
 3. Εάν υπάρχει κάποιο λάθος στην παρουσίαση των προϊόντων στον δικτυακό τόπο, όπως π.χ. σε περίπτωση λάθος τιμολόγησης ή λάθος στην περιγραφή.

Αφού ολοκληρωθεί η παραγγελία, θα αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) για την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας, με τον αριθμό της παραγγελίας και τα στοιχεία των προϊόντων που επιθυμεί ο χρήστης να αγοράσει, καθώς και τα στοιχεία της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς που θα παραδοθούν τα προϊόντα.

6.5. Περιορισμοί ευθύνης σε περίπτωση αναγραφής εσφαλμένης τιμής ή εσφαλμένης αποστολής:

 1. Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων που, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή αλλά σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα.
 2. Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της εταιρείας και επιστροφής των προϊόντων δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της εταιρείας και ο χρήστης καθυστερεί να επιστρέψει τα προϊόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των προϊόντων, η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και οφείλεται η καταβολή της αξία τους.

6.6. Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν ως τελική τιμή περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ.

6.7. Πολιτική επιστροφών – Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (Ν. 2251/1994)

Ο Πελάτης έχει τις εξής εναλλακτικές:

 1. Αντικατάσταση: Η εταιρεία θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να αντικαταστήσει το προϊόν που επέστρεψε ο χρήστης είτε το προϊόν αυτό κριθεί ελαττωματικό (ίδιος κωδικός, δυνατότητα αλλαγής μεγέθους ή χρώματος), είτε εάν έχει αποσταλεί λάθος κωδικός. Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή και εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιθυμία αντικατάστασής του. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση λόγω μη διαθεσιμότητας του ζητούμενου προϊόντος, η εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον χρήστη, ώστε να του προσφέρει εναλλακτικές.
 2. Επιστροφή χρημάτων: Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση στην εταιρεία, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος. Οι διατάξεις για τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής καταβάλλει ποσό μικρότερο των 30 ευρώ. Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε ο χρήστης. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής).

Σε περίπτωση που το προϊόν επιστρέφεται λόγω ελαττωματικότητας ή λόγω λάθους εκ μέρους της εταιρείας κατά την παραγγελία, τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος βαρύνουν την εταιρεία. Σε περίπτωση που ο χρήστης υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και επιστρέψει το/α Προϊόν/τα, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον χρήστη. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεσμεύεται να επιστρέψει και τυχόν έξοδα αποστολής με τα οποία είχε επιβαρυνθεί ο χρήστης κατά την αρχική αγορά του προϊόντος.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον χρήστη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και δικαιούται να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του χρήστη. Εάν ο χρήστης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει με τους εξής τρόπους:

 1. είτε να κοινοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο και αποστολή της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@myfolegandros.gr, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας: Χώρα, Φολέγανδρος, 84011.
  Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρεία κοινοποιεί αμελλητί στον χρήστη επιβεβαίωση παραλαβής της υπαναχώρησης
 2. είτε τηλεφωνική ενημέρωση. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

6.8. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του χρήστη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Η εταιρεία μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ο χρήστης να παράσχει αποδείξεις ότι τα έστειλε πίσω, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο χρήστης θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την επιστροφή των χρημάτων του ως ακολούθως:

 1. στην περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει είτε με πιστωτική κάρτα είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στους “Τρόπους Πληρωμής” του δικτυακού τόπου: Τα χρήματα είτε θα πιστωθούν στην χρεωστική/πιστωτική κάρτα που χρησιμοποίησε ο χρήστης κατά την συναλλαγή είτε με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό που υπέδειξε κατά την κατάθεση των χρημάτων ή κοινοποίησε στην εταιρεία μεταγενέστερα.
 2. στην περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει με αντικαταβολή: Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει προς τον σκοπό αυτό κατόπιν επικοινωνίας στο τηλ. Τηλ: 22860 27648 ή αποστολής email.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης αλλά και γενικότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή (εδώ).

6.9. Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων

Στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι το προϊόν που έχει παραγγείλει ο χρήστης δεν συμμορφώνεται, κατά τη στιγμή της παράδοσής του, με τους όρους της παραγγελίας, θα πρέπει να ενημερωθεί αμέσως η εταιρεία για τις περαιτέρω ενέργειες. Πρέπει να επιστραφεί το προϊόν μαζί με την απόδειξη, που παρελήφθη κατά την παράδοση του προϊόντος. Η εταιρεία θα ελέγξει προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και θα ενημερώσει τον χρήστη μέσω e-mail μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για την επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση (αν υφίσταται τέτοια περίπτωση). Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημέρα που η εταιρεία θα ενημερώσει τον χρήστη για την επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.

Στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, το ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και όποιων άλλων εύλογων εξόδων με τα οποία επιβαρύνθηκε ο χρήστης για την επιστροφή του προϊόντος. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

7.2. Ανεξάρτητα από την πόλη ή την χώρα από την οποία εισέρχεται ο χρήστης στον παρόν δικτυακό τόπο, οι παρόντες όροι και η χρήση από μέρους του των υπηρεσιών της εταιρείας, με επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής πρόβλεψης από τον Νόμο, ρυθμίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της Ελλάδας και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, τυχόν δε διαφορές που πιθανόν να ανακύψουν δυνάμει του παρόντος μεταξύ των μερών θα υπάγονται στην αρμοδιότητα στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Θήρας

7.3. Απόπειρα φιλικής διευθέτησης διαφορών / Εξωδικαστική Επίλυση καταναλωτικών διαφορών

 1. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, διαφωνίας ή αμφισβήτησης απορρέουσας ή σχετιζόμενης με τη σύμβαση πώλησης και του χρήστη, τα μέρη οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση της εν λόγω διαφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα:
  • Εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών κατόπιν της λήψης εγγράφου γνωστοποιήσεως από οποιοδήποτε μέρος από το αντισυμβαλλόμενό του μέρος σχετικά με την ύπαρξη της διαφοράς, διαφωνίας ή αμφισβήτησης και την πρόθεση συμβιβαστικής επίλυσής της, τα μέρη υποχρεούνται να διορίσουν εγγράφως έναν εκπρόσωπό τους (με γνωστοποίηση των στοιχείων αυτού στο αντισυμβαλλόμενο μέρος). Οι ορισμένοι εκπρόσωποι των μερών πρέπει να ορίσουν τρόπο και χρόνο επικοινωνίας (πχ τηλεφωνική συνδιάλεξη) η οποία θα λάβει χώρα εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών μετά τη λήψη της αρχικής ανωτέρω εγγράφου γνωστοποιήσεως της διαφοράς, προκειμένου να προσπαθήσουν να επιλύσουν συμβιβαστικά την εν λόγω διαφορά.
  • Σε περίπτωση που η ως άνω προσπάθεια φιλικής διευθετήσεως αποτύχει, και ειδικότερα εάν είτε δεν επιτευχθεί η επίλυση της διαφοράς εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών μετά την επικοινωνία των εκπροσώπων των μερών είτε για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η ως άνω επικοινωνία εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών μετά τη λήψη της εγγράφου
   γνωστοποιήσεως της διαφοράς, εκτός αν στην προκειμένη περίπτωση τα μέρη συμφωνήσουν και ορίσουν την πραγματοποίηση της εν λόγω επικοινωνίας εντός μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος, οι σχετικές διαφορές θα επιλύονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρ. 7.2.
 2. Σε κάθε περίπτωση για κάθε διαφωνία ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στο αρμόδιο όργανο όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, που λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης διαφορών

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εταιρεία παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση https://myfolegandros.gr/el/ ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας της και στα τηλέφωνα: 22860 27648 Κιν: 697 4861889

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: Δεκέμβριος 2021